Všeobecné pravidlá používania

Vitaj na Našej Internetovej stránke alebo v Aplikácií.  Ich Používaním súhlasíte s nižšie uvedenými Pravidlami, ktoré tvoria Dohodu o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky medzi Nami a Vami. Tieto Všeobecné pravidlá používania platia aj pre všetky domény 3. úrovne na doméne Artunio.com

Posledná revízia: 20.02.2024

Nižšie nájdete:

 • Pojmy a definície
 • Všeobecne
 • Zmena pravidiel
 • Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie
 • Kontrola a administrácia obsahu
 • Sťažnosti
 • Registrácia, jej Zrušenie, Vaše údaje a vyhlásenia
 • Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv
 • Vaše povinnosti, vyhlásenia a súhlasy
 • Platené balíky ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO

Pojmy a definície

 1. „Pravidlá“ sú ustanovenia tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky v znení neskorších zmien a doplnení.
 2. „Internetová stránka“ je Naša internetová stránka, resp. Naše internetová stránka: www.artunio.com a Aplikácia Artunio
 3. „My“ sme obchodná spoločnosť

Unchained Studios s. r. o. 
Oravská Jasenica 256,
02964 Oravská Jasenica,
IČO: 52140989, DIČ: 2120914730,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 71492/L. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 010 01 Žilina odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, (info@artunio.com, 0917074325), ktorá je prevádzkovateľom Internetovej stránky.

 1. „Vy“ ste užívateľ/ka Internetovej stránky, ktorý/á Použil/a alebo Používa Internetovú stránku, bez ohľadu na to, či ste Registrovaný/á alebo nie.
 2. „Niekto“ alebo „Ostatní“ je osoba odlišná od Vás.
 3. „Príspevok“ je akýkoľvek príspevok (napr. názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, súkromná správa, obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý ste Vy pridali na Internetovú stránku.
 4. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetovej stránky odlišný od Príspevkov.
 5. „Použitím“ alebo „Používaním“ je Vaše uverejnenie alebo uverejňovanie Príspevku resp. Príspevkov na Našu Internetovú stránku alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (prehliadanie a pod.).
 6. „Službou“ je umožnenie Používania Internetovej stránky a jej sprístupnenie voči Vám a Ostatným. Služba je bezplatná, s výnimkou služieb na Internetovej stránke, pri ktorých je výslovne uvedená cena. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie a pod.) pre jej používanie sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používate.
 7. „Registrácia“ je vytvorenie Vášho užívateľského účtu a užívateľského mena na Internetovej stránke.
 8. „Registrovaným/ou“ sa Vy ako užívateľ/ka stávate až Registráciou na Internetovej stránke, pričom ako Registrovaný/á máte vlastné užívateľské meno a heslo.
 9. „Zrušenie Registrácie“ znamená Vaše alebo naše odstúpenie od tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky v znení neskorších zmien a doplnení (týchto Pravidiel), a má za následok znemožnenie Vášho Používania Internetovej stránky prostredníctvom Vášho užívateľského účtu. Zrušenie Registrácie môžete kedykoľvek vykonať aj sám/sama v v “Nastavenia > Účet” a takisto Vám môžeme Zrušiť Registráciu aj my v prípadoch uvedených v týchto Pravidlách.
 10. Všetky vyššie uvedené pojmy a definície sú v Pravidlách použité v potrebnom gramatickom tvare, teda ak je niekde uvedené, že nejaká povinnosť je „Naša“, tak túto povinnosť máme „My“, a ak sa nejaký zákaz týka „Vás“, tak nie je povolené, aby ste to „Vy“ robili, a pod. Rovnako tak, ak je niekde uvedené, že „si povinný“, znamená to, že „Vy ste povinný“, a ak „sme oprávnení“, znamená to, že „My máme právo“ niečo vykonať a pod.

Všeobecne

 1. Tieto Pravidlá sú právne záväznou dohodou medzi Vami a Nami. Ešte predtým ako začnete Používať Internetovú stránku, ste povinný prečítať si tieto Pravidlá. Prvým Použitím Internetovej stránky totiž vyhlasujete, že si tieto Pravidlá pozorne prečítali, súhlasíte s nimi bez výhrad, ste nimi viazaný, a zaväzujete sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzaš) a dobré mravy a zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti s Používaním Internetovej stránky robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito Pravidlami.
 2. Pokiaľ s týmito Pravidlami nesúhlasíte, nesmiete Použiť Internetovú stránku, a v prípade, ak ste už Registrovaný, ste povinný Zrušiť si Registráciu.
 3. Ak máte menej ako 16 rokov, čestne vyhlasujete, že súhlas s Pravidlami a Vašim Používaním Internetovej stránky vyslovil Váš rodič alebo iný zákonný zástupca.
 4. Tieto Pravidlá týkajúce sa Používania Internetovej stránky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z Používania Internetovej stránky bude prebiehať na súde Slovenskej republiky nachádzajúcom sa v obvode Nášho sídla.
 5. Súhlasíte s tým, že Váš užívateľský účet, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné, nededia sa a viažu sa výlučne na Vašu osobu alebo Organizáciu.
 6. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Pravidiel stanú alebo budú vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, použije sa namiesto nich iná zodpovedajúca právna úprava podľa pôvodného zmyslu týchto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia Pravidiel zostávajú v platnosti a vykonateľné.
 7. Jednotlivé názvy častí týchto Pravidiel sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.
 8. Súčasťou týchto Pravidiel sú aj pravidlá a podmienky Používania jednotlivých častí Internetovej stránky (viacmenej technického charakteru) uvedené priamo v danej konkrétnej časti.
 9. Tieto Pravidlá môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s totožným obsahom, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie Pravidiel.

Zmena Pravidiel

 1. Tieto Pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme Vám to oznámili, nakoľko Vás nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Je teda vo Vašom záujme, aby ste si ich z času na čas prečítali a ubezpečili sa o tom, že Používate Internetovú stránku v súlade s nimi, nakoľko ste týmito Pravidlami viazaný a zaviazali ste sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.
 2. Zmena alebo doplnenie Pravidiel na Internetovej stránke, ku ktorým sa kedykoľvek dostanete pomocou odkazu na hlavnej stránke, nadobúda účinnosť jej zverejnením. Vaše ďalšie Používanie Internetovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením Pravidiel. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíte, ste povinný ukončiť Používanie Internetovej stránky a ak ste Registrovaný, Zrušiť si Registráciu.

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie

 1. Nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Vašich Príspevkov s Pravidlami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky Vaše Príspevky na Internetovej stránke, ako aj všetky Vaše iné úkony s ňou súvisiace, voči Ostatným.
 2. Nakoľko nemôžeme zaručiť úplnú pravdivosť, aktuálnosť a presnosť Obsahu uvedeného na Internetovej stránke, za jej Obsah nezodpovedáme a rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu vyplývajúcu z Vašej alebo Niekoho dôvery k tomuto Obsahu alebo k Príspevkom.
 3. Uvedomte si, že Váš Príspevok je vyjadrením Vašho osobného názoru, nie Nášho názoru a je Vaším konaním, preto stte zaň priamo a výlučne osobne zodpovedný len Vy sám. Použitím Internetovej stránky súhlasíte a zaväzujete sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Vašho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu Nás odškodníte, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či ste konali úmyselne alebo z nedbanlivosti, či ste škodu spôsobili Vy sám, alebo v spolupráci s Ostatnými a pod.
 4. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Vám alebo Ostatným mohla byť spôsobená v súvislosti s Používaním Internetovej stránky alebo Službou.
 5. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Vašich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.
 6. Služba je poskytovaná „tak ako je“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.

Kontrola a administrácia Príspevkov

 1. Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky Príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom a Pravidlami a právo meniť ich alebo ich viditeľnosť, odstraňovať, ak to bude potrebné, na čo Nám dávate plnú moc, aby sme tak urobili na základe nášho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v Pravidlách, a to aj bez toho, aby sme to oznámili Vám alebo Ostatným.
 2. Hoci sme stanovili tieto Pravidlá pre Vaše správanie a Príspevky, nie je od Nás možné požadovať, aby sme kontrolovali všetky Vaše Príspevky, či sú v súlade s Pravidlami (hoci na to máme právo), preto nezodpovedáme ani za ich obsah a súlad s Pravidlami
 3. Rovnako tak nie je možné, aby sme z technických a personálnych dôvodov pri obrovskom množstve Príspevkov odpovedali na všetky Vaše otázky, žiadosti, sťažnosti a pod. týkajúce sa Príspevkov, Internetovej stránky alebo Služby.
 4. Súhlasíte s tým, že (okrem iných oprávnení uvedených v iných častiach Pravidiel) sme oprávnení archivovať kópie akýchkoľvek Vašich Príspevkov, a zabezpečiť, aby Obsah Internetovej stránky a Príspevky (alebo ich časti) nemohli byť predmetom rôznych vyhľadávacích programov na internete (napr. google a pod.).
 5. Sme oprávnení upozorniť Vás v prípade porušenia alebo hrozby porušenia týchto Pravidiel alebo platného práva, a zasahovať v takýchto prípadoch do Príspevkov medzi Vami a Ostatnými (okrem iného napr. zmazaním Príspevku, úpravou Príspevku alebo jeho viditeľnosti a/alebo zablokovaním vstupu do časti Internetovej stránky, Zrušením Registrácie a pod.).

Sťažnosti

 1. Ste povinný dbať na to, aby každý Váš Príspevok bol v súlade s platným právom a týmito Pravidlami.
 2. Napriek tomu, že nie sme zodpovední za Vaše Príspevky ani za následky nimi spôsobené, máme záujem na predchádzaní vzniku akejkoľvek škody či ujmy spôsobenej Príspevkami na Internetovej stránke a máme tiež záujem na zmierlivom urovnávaní sporov.
 3. Preto si vyhradzujeme právo, nie sme však povinní, urovnávať spory spôsobené Príspevkom uverejneným na Internetovej stránke medzi Vami a Niekým.
 4. Dávate nám týmto súhlas, aby sme za týmto účelom v prípade sporu postupovali nasledovne:

  a. V prípade, ak sa domnievaš, že st dotknutý Niekoho Príspevkom, pretože je v rozpore s platným právom, ste povinný Nám na adresu Nášho sídla uvedeného v úvodnej časti týchto Pravidiel doručiť kvalifikované oznámenie o tejto skutočnosti. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie písomné oznámenie podpísané Vami, ktorého súčasťou je identifikácia konkrétneho Príspevku a jeho autora (konkrétneho užívateľa), preukázanie protiprávnosti Príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a Vaše meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa. Kvalifikované oznámenie Nám musí byť doručené doporučenou poštou, aby bolo možné preukázať jeho skutočné doručenie. Doručenie iným spôsobom nie je možné akceptovať, rovnako ani oznámenia zaslané elektronickou poštou, a to z personálnych a technických dôvodov.

  b. Do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia doručíme toto kvalifikované oznámenie autorovi Príspevku elektronickými prostriedkami (napr. naskenovaný dokument prostredníctvom internej pošty na Internetovej stránke) spoločne so žiadosťou, aby nám poskytol vyhlásenie o legálnosti jeho Príspevku.

  c. Autor Príspevku je potom povinný do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia doručiť Nám spôsobom uvedeným vyššie (platným pre doručovanie kvalifikovaného oznámenia) vyhlásenie o legálnosti Príspevku. Vyhlásením o legálnosti Príspevku je písomné oznámenie podpísané autorom Príspevku (s jeho úradne osvedčeným podpisom, a ak ešte nemá 18 rokov, bude potrebný úradne osvedčený podpis aspoň jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu), ktorého súčasťou je preukázanie legálnosti Príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa autora Príspevku.

  d. V prípade, ak autor Príspevku poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tejto časti Pravidiel, berie na vedomie a súhlasí s odstránením jeho Príspevku z Internetovej stránky.

  e. V prípade splnenia všetkých povinností autora Príspevku Vám zašleme do 5 pracovných dní odo dňa doručenia vyhlásenia o legálnosti Príspevku kópiu tohto vyhlásenia. Príspevok potom odstránime až na základe Vašho oznámenia a preukázania toho, že ste na príslušný súd podali žalobu/iné podanie, ktorej/ktorého predmetom je Príspevok.

  f. Na tieto účely sme oprávnení skontaktovať sa s Vami a Ostatnými (v tomto prípade najmä autorom Príspevku) a vymeniť medzi Vami Vaše vzájomné kontaktné údaje.

  g. V prípade, ak ide o Príspevok Niekoho, kto nie je Registrovaný, odstránime ho ihneď po doručení kvalifikovaného oznámenia.

Podobne budeme postupovať aj v opačnom prípade, teda ak sa Niekto domnieva, že je dotknutý Vašim Príspevkom, pretože je v rozpore s platným právom.

Registrácia, jej Zrušenie, Vaše údaje a vyhlásenia

 1. Na Používanie Internetovej stránky nie je potrebná Registrácia. Tá je potrebná len v určitých prípadoch Používania určitých sekcií Internetovej stránky.
 2. Registráciou sa zaväzuješ poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Tebe a udržiavať ich takéto.
 3. Môžeme odmietnuť Registráciu alebo ju Zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávate za Niekoho iného, Vaše užívateľské meno je chránené platným právom (napr. ochranná známka, obchodné meno a pod.), je reklamou (napr. www.názovnejakejwebstránky.sk) alebo je vulgárne, urážlivé alebo na základe Nášho rozhodnutia.
 4. Uvedomujeme si našu profesionálnu povinnosť zachovávať dôvernosť údajov o Vás a uznávame naše povinnosti týkajúce sa všetkých osobných a iných údajov, ktoré spracúvame. Vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov zostávajú v plnom rozsahu zachované. Vaše osobné údaje neposkytneme Ostatným s výnimkou uvedenou v týchto Pravidlách (napr. pri Sťažnostiach) alebo Zásadách ochrany osobných údajov(sú súčasťou týchto Pravidiel) resp. ak Nám tak ukladá platné právo.
 5. Použitím Internetovej stránky Nám udeľujete dobrovoľne a bezplatne, bez akéhokoľvek vecného, časového, územného či iného obmedzenia:

a. súhlas v zmysle Občianskeho zákonníka, s použitím Vašej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Vás alebo Vašich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. na fotoalbumy).

b. vyhlásenie, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Pravidlách, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním Vašho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzujete sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla (napr. na fotografie Vašich kamarátov).

c. licenciu (sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od Vás) k zverejneniu autorského diela, resp. iného obsahu chráneného Autorským zákonom a platným právom, ak ho Váš Príspevok obsahuje.

d. vyhlásenie, že ste jediným autorom diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským zákonom a platným právom alebo že ste od autora/autorov diela získali oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Pravidiel, vrátane práva poskytnúť Nám sublicenciu; a že v tomto diele resp. inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva Ostatných ani ich časti, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Vašho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzujete sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.

Predchádzajúce ustanovenia platia rovnako aj na tretie osoby, Nami poverené výkonom určitých činností a práv, ktoré ste Nám poskytli.

 1. Vo Vašom vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste neuverejňovali Príspevky obsahujúce Vaše osobné údaje ani iné údaje, ktorých zneužitie by Vám mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel a pod.).
 2. Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré Nám poskytujete prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Vaše údaje získané od Vás Ostatní, preto by ste mali byť opatrný pri výbere údajov, ktoré poskytnete prostredníctvom Internetovej stránky.
 3. Rovnako nenesieme zodpovednosť za obsah správ poslaných Ostatným, a preto sme oslobodení od všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžete dostať od Ostatných.
 4. Pozorne si prečítajte Zásady ochrany osobných údajov, kde uvádzame podrobné informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nakladania s Vašimi osobnými údajmi, pokojne Nás kontaktujte.
 5. Zrušiť Vašu Registráciu môžeme kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia. Urobíme to len výnimočne, avšak musíte rešpektovať, že Naša Internetová stránka nie je verejné miesto s bezhraničnou slobodou prejavu, ale naopak priestor, ktorý sme vytvorili My, spravujeme ho a ktorý Vám poskytujeme na to, aby ste ju Používali v rámci platného práva a týchto Pravidiel.
 6. Ak preukázateľne porušujete tieto Pravidlá, alebo platné právo, zrušíme Vašu Registráciu okamžite, ako sa o tom dozvieme.
 7. Zrušenie Registrácie môžte kedykoľvek vykonať aj sám v “Nastavenia > Účet”
 8. Berieš na vedomie, že aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Vaše Príspevky a Vaše užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke na neobmedzený čas.

Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv

 1. Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva Ostatných a žiadame Vás, aby ste robili to isté. Ak si myslíte, že Vaše autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z Príspevkov, kontaktujte Nás a postupujte obdobne ako pri Sťažnosti.
 2. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na Internetovej stránke. Keďže máme záujem na súlade Príspevkov a Obsahu Internetovej stránky s platným právom, súhlasíte a zaväzujete sa, že:

a. nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,

b. budete rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,

c. nebudete odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na Internetovej stránke,

d. nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.

 1. Nemáme možnosť kontrolovať súlad vecí, ktoré sú obsahom Vašho Príspevku, s platným právom, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za veci (napr. ich vady, protiprávny pôvod a pod.), ktoré sú obsahom Príspevkov, resp. ktoré predávate alebo ktoré kupujete prostredníctvom určitých sekcií Internetovej stránky, ktoré slúžia výlučne na výmenu kontaktných údajov medzi Vami a Ostatnými.

Vaše povinnosti, vyhlásenia a súhlasy

 1. Ak Váš počítač používa viac osôb (napr. doma, v práci alebo v internetovej kaviarni a pod.), ste zodpovedný za to, aby si sa pri skončení Používania Internetovej stránky odhlásili, aby žiadna iná osoba nemohla Používať Internetovú stránku pod Vaším užívateľským menom.
 2. Váš užívateľský účet je súkromný a nesmie ho používať nikto okrem Vás. Ste preto sám výlučne zodpovedný za utajenie Vašho užívateľského účtu a hesla a akékoľvek použitie alebo činnosť užívateľov, ktorí používajú Váš užívateľský účet. Súhlasíš s tým, že Nám bezodkladne oznámite neoprávnené použitie Vašho užívateľského účtu a že sa uistíte, že ste sa odhlásili z Vašho účtu na konci každého Používania Internetovej stránky.
 3. Vo vlastnom záujme súhlasíte a zaväzujete sa, že nebudete:

a. uverejňovať Príspevky ani odkazy na akékoľvek internetové stránky obsahujúce vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči Ostatným, Príspevky propagujúce, podnecujúce alebo obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd, násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú a etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, ani žiadny iný obsah v rozpore s platným právom,

b. uverejňovať Príspevky, ktoré obsahujú neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné (aj pravdivé) údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu Ostatným (napr. v dôsledku poškodenia ich dobrého mena, povesti a pod.),

c. uverejňovať Príspevky majúce charakter spamu, hoaxu alebo warezu,

d. uverejňovať Príspevky obsahujúce informácie o osobných údajoch Niekoho iného bez jeho súhlasu,

e. uverejňovať Príspevky s rovnakým (duplicitným), nezrozumiteľným alebo nezmyselným obsahom,

f. uverejňovať Príspevky obhajujúce alebo navádzajúce k porušovaniu platného práva, dobrých mravov alebo týchto Pravidiel,

g. uverejňovať inzerciu, propagovať ani šíriť reklamu, zverejňovať Príspevky ani odkazy na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom Internetovej stránky a odkazy na komerčné internetové stránky (neplatená reklama), a to s výnimkou Nami určených prípadov a s výnimkou osobných odporúčaní na základe Vašich skúseností,

h. uverejňovať Príspevky propagujúce služby iných osôb, ktoré sú Našou konkurenciou,

i. uverejňovať Príspevky obsahujúce dopyt tovaru alebo služieb, informácie o kódoch, zľavách, kupónoch a bodoch,

j. uverejňovať Príspevky ohovárajúce, obťažujúce alebo vnucujúce Vaše osobné názory Ostatným,

k. uverejňovať Príspevky obmedzujúce alebo brániace Ostatným v Používaní Internetovej stránky alebo Príspevky, ktoré vystavujú alebo môžu vystaviť Ostatných poškodeniu alebo vzniku akejkoľvek zodpovednosti,

l. brániť v diskusii na Internetovej stránke Ostatným, ani ju narúšať,

m. narúšať alebo poškodzovať poskytovanie Služby alebo Internetovú stránku, servery, siete a pod. spojené so Službami či Internetovou stránkou, uverejňovať či používať softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie Služby alebo funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru, alebo telekomunikačného zariadenia;

n. vytvárať alebo zrkadliť Internetovú stránku ani jej časť, bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu,

o. používať verejné proxy servre a iné anonymizačné služby, ktoré môžu byť zneužité k útoku na Internetovú stránku alebo Službu,

p. používať automatické skripty pre zber informácií alebo inak pôsobiť na prevádzku Internetovej stránky a Služby,

q. zbierať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od Ostatných za akýmkoľvek účelom,

r. spracúvať osobné údaje o Niekom inom alebo ich uverejňovať na Internetovej stránke,

s. žiadnym spôsobom poškodzovať Nás a Naše dobré meno a povesť,

t. sa pri Používaní Internetovej stránky vydávať za inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,

u. vytvárať viac ako jednu Registráciu, Registrovať sa pod viac ako jedným užívateľským menom, Registrovať sa ako Niekto iný alebo Registrovať sa v mene Niekoho iného,

v. používať Internetovú stránku ako Niekto iný ani pod menom Niekoho iného,

w. zúčastňovať sa súťaží organizovaných Nami alebo na Našej Internetovej stránke, v ktorých je výhrou vecná alebo iná cena; a ak toto pravidlo porušíš, súhlasíš s nezaradením do takejto súťaže alebo s vylúčením z nej. Týka sa jedine fyzických osôb, ktoré sú v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu s Nami, a tiež všetkých ich rodinných příslušníkov, a rovnako tak aj osôb a zamestnancov osôb podieľajúcich sa na zabezpečení, sponzorovaní či organizácii súťaží a ich rodinných příslušníkov

x. propagovať tovar, služby a spoluprácu, spadajúce do sytému sieťového predaja a multi-level marketingu (napr. Avon, Oriflame, Tupperware, Dedra, Global, Farmasi…) alebo do sieťového predaja poistenia, finančných produktov a poradenstva ani životné poistenie, výnimkou sú inzeráty v kategórii Služby,

y. obchádzať vyššie uvedené zákazy.

 1. Ďalej súhlasíte s tým, že:

a. na Internetovej stránke Vám môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky a zdroje (Obsah na nich prístupný nie je Nami kontrolovaný a nie sme zaň zodpovední. Pripojenie sa na ňu alebo jej používanie neznamená jej schválenie z Našej strany. Ak ste sa rozhodli opustiť Internetovú stránku a vstúpiť na stránku tretej strany, robíte tak na vlastné riziko a mali by si si byť vedomý toho, že tieto Pravidlá pre ňu neplatia.),

b. máme všetky oprávnenia dané nám týmito Pravidlami a platným právom a výkonu týchto práv sa podriadite,

c. pokiaľ máte podozrenie, že Niekto porušuje tieto Pravidlá, oznámite nám to,

d. Používanie Internetovej stránky je povolené len na Vaše osobné účely jej Používanie na iný účel je bez nášho súhlasu zakázané, a to s výnimkou Nami určených prípadov,

e. nemáte za Vaše Príspevky na Internetovej stránke právo na žiadnu odplatu, ani autorskú odmenu a pod.,

f. akékoľvek Vaše otázky, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o Internetovej stránke alebo Službe („návrhy“), adresované Nám, nie sú dôverné a môžu sa stať Naším majetkom. Vlastníme výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a máme nárok na neobmedzené využívanie a šírenie týchto návrhov pre akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez Vašho nároku na odplatu.

g. Akákoľvek dispozícia (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) s akýmkoľvek Obsahom Internetovej stránky a Príspevkami na nej uverejnenými je chránená autorským právom a je bez Nášho predchádzajúceho výslovného súhlasu zakázaná.

h. Sme oprávnení zastupovať Vás v prípadoch ochrany a vymáhania Vašich práv a právom chránených záujmov (napr. právo na ochranu osobnosti, autorské práva) súvisiacich s Používaním Internetovej stránky voči tretím osobám a na tento účel Nás splnomocňujete na výkon všetkých potrebných úkonov. (Pozn.: Vaše právo na ochranu a vymáhanie Vašich práv a právom chránených záujmov týmto zostáva nedotknuté, môžete sa naďalej zastupovať sám alebo splnomocniť na zastupovanie akúkoľvek ďalšiu osobu.)

Platené balíky ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO

 1. Používanie Internetovej stránky je bezplatné, s výnimkou balíkov ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO, ktoré sú spoplatnené. Balíky ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO si môžete predplatiť a získať tak výhody, ktoré Vám bežný účet (ktorý je bezplatný) neposkytuje. Balíky ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO si môžete predplatiť bankovým prevodom na účet.
 2. Porovnanie základného bezplatného účtu a balíkov ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO môžeš nájsť na tejto adrese www.artunio.com
 3. Aktuálny cenník ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO aj s uvedením dĺžky predplateného obdobia sa nachádza na adrese: www.artunio.com Aktuálny cenník PRO aj s uvedením dĺžky predplateného obdobia sa nachádza na adrese www. artunio.com Ceny uvedené v cenníkoch sú konečné vrátane DPH. Žiadne ďalšie poplatky Vám účtovať nebudeme, avšak neručíme za to, že určité poplatky Vám budú účtované poskytovateľmi platobných služieb (napr. Tvojou bankou).
 4. Súhlasíte s tým, aby sme Vám balík ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO aktivovali okamžite po platbe, pričom beriete na vedomie a súhlasíš s tým, že balík ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO už po jeho aktivácii nemôžeš zrušiť a že nevraciame žiadnu platbu zaň, a to ani čiastočne, a to v žiadnom prípade (ani pri predčasnom ukončení používania balíka, napr. z dôvodu zrušenia Vašej registrácie na Internetovej stránke a pod.). Upozorňujeme Vás a poučujeme, že po aktivácii balíku ZÁKLAD a/alebo ŠTANDARD a/alebo PLUS a/alebo PRO strácate právo na odstúpenie od zmluvy s Nami týkajúcej sa týchto balíkov. Aktiváciou balíku a/alebo Nám udeľujete výslovný súhlas so začatím poskytovania Našich služieb pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasujete, že ste boli ako spotrebiteľ riadne poučený o tom, že aktiváciou balíku ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO strácate právo na odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa týchto balíkov. Uvedené sa vzťahuje len na balíky ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO a netýka sa to užívania iných časti Internetovej stránky podľa týchto Pravidiel.
 5. Pri balíku ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO Vám vystavíme faktúru na a máte možnosť vyplniť si fakturačné údaje. Ak z fakturačných údajov nebude možné vystaviť platnú faktúru, bude faktúra vystavená na užívateľské meno. Beriete na vedomie, že po vystavení faktúry už nie je možná zmena údajov na vystavenej faktúre.
 6. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste sámi výlučne zodpovedný za dodržiavanie príslušných právnych predpisov (napr. týkajúcich sa podnikania, reklamy, daňových povinností a pod.) pri používaní balíkov ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za Vaše konanie pri používaní balíkov ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO ani za prípadné porušenie právnych predpisov z Vašej strany.
 7. Za prípadné vady pri poskytovaní služieb balíkov ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO zodpovedáme v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 8. Odpovede na časté otázky, ako aj kontakt na team v prípade reklamácií, sťažností alebo iných podnetov nájdete v časti Kontakty
 9. Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, počas ktorého spolupracujete s týmto subjektom v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vašho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na internetovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela…, ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a tiež na internetovej stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spo…, ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. V prípade sporu s Nami môžeš podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy umiestnenej na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm….
 10. Aktiváciou niektorého z balíkov ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO pre Vás v celom rozsahu zostávajú i naďalej platné a účinné Všeobecné obchodné podmienky, ktorých súčasťou sú ustanovenia týkajúce sa platených balíkov ZÁKLAD, ŠTANDARD, PLUS a PRO.